HOTĂRÂREA nr.163 Din 24.11.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.163

Din 24.11.2020

Privind desemnarea unui reprezentat al Consiliului local în comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

-referatul  nr. 13248 din 23.11. 2020 a secretarului oraşului Jibou prin care se propune desemnarea unui reprezentat al Consiliului local în comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar;

            -Solicitarea  Grădiniței Prichindel nr.1322/20.11.2020;

-referatul de aprobare a d-lui primar nr.13248/20.09.2019 şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2.

            În conformitate cu Legea nr  1/2001 – legea educaţiei cu modificările și completările  ulterioare;

            Văzând prevederile  OMECT nr.1409/29.06.2007;

            În temeiul art. 129(2) lit.d  şi art.196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează dl Tămășan Ovidiu reprezentant al Consiliului local în comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar la Grădinița Prichindel.

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și persoana menționată mai sus.

            Art.3  Prezenta se comunică cu:

            -Persoana desemnată la art. 1

           -Unităţilor de învăţământ

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Mijloace de publicitate

            -Dosar hotărâri /dosar ședință

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ

         PINTEA VICTOR                                                  SECRETAR GENERAL                                                                                     OPRIȘ MARIA