Hotararea nr. 16 din 25 martie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                                                HOTĂRÂREA NR. 16

                                                                                Din 25 martie 2014

Privind cuprinderea la domeniul public a unor canale pluvial deschise situate in extravilanul orasului Jibou 

                Consiliul Local al Oraşului Jibou,întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 martie 2014;

                Având în vedere: expunerea de motive  a d-lui Primar , referatul nr. 1102/28.02.2014 al compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului şi administrarea domeniului public şi privat privind cuprinderea in domeniul public a unor canale deschise in extravilanul localitatii Jibou in urma masuratorilor si documentatiilor intocmite;

– Avizele   comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.3 ale Consiliului Local;

                In baza  prevederilor:

– Legea nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

– art. 36 alin. 2 lit. c şi ale art. 120 din Legea nr.215/2001 privind adminstraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                In temeiul art. 45 alin.1 din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică  locală, republicată, cu modificările şi completările utlerioare,

                                                                Hotărăşte:

Art. 1 – Se aproba cuprinderea la domeniul public al orasului Jibou si inscrierea provizorie in C.F.

a  unor canale puviale deschise situate in extravilanul orasului Jibou ca urmare a  masuratorilor si a documentatiilor cadastrale intocmite, astfel:

Canal puvial deschis zona Silos   S=888 mp situat intre str. Progresului si Raul Somes
Canal pluvial deschis zona Barc S=964 mp situat intre str., T,.Vladimirescu si Valea Sarata
Canal pluvial deschis zona Racotea S=1824 mp situat intre str.Odorheiului si Raul Somes
Canal pluvial deschis zona Futohei S=3088 mp situat intre Ratul Taurilor si Futohei

                Art. 2 –Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar, d-na secretar şi biroul urbanism, amenajarea teritoriului şi adm. domeniului public şi privat.

                Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                   Contrasemneaz

                    Farcas Sorin                                                                                                                          Secretar,

Opriş Maria