HOTĂRÂREA nr.61

Din 28.03.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.61

Din 28.03.2023

privind închirierea pajiștilor prin atribuire directă  în suprafață de 230,8457 Ha  aflate în proprietatea privată a UAT Oraș Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr.3930/24.03.2023  a Primarului orașului Jibou; 

-Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii pajiștilor prin atribuire directă  în suprafață de 230,8457 Ha  aflate în proprietatea privată a UAT Oraș Jibou;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Jibou;

-O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiştilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.44/2018 de modificare și completare a OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările si completările ulterioare;

-H.G. nr.1064/2013 Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. Nr. 34/2013 privind  organizarea,  administrarea  și  exploatarea pajiştilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii  fondului  funciar nr.18/1991;

-Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului administrației publice nr.226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activității de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor la nivel național, pe termen mediu și lung, cu modificările și completările ulterioare, modificat prin Ordinul nr. 541/2009;

-Art. 467 alin.(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

-O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare;

-Ordinul comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr.407/2013 pentru aprobarea contractului-cadru de concesiune/închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor;

-Ordinul nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște ;

-Legea nr. 32/2019 legea zootehniei;

-H.C.L. nr. 124/24.09.2019 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru U.A.T. Oraș Jibou, precum și procedura de distribuire conform legii a extraselor din proiectul de amenajament pastoral tuturor proprietarilor și /sau utilizatorilor de pajiști.

-Art. 87 alin.(5), art. 129 alin.(2) lit.(c) coroborat cu alin.(6) lit.(b), art.362, alin.(1) și alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă demararea procedurii de închiriere prin atribuire directă pajiștilor în suprafață de 230,8457 hectare, aflate în proprietatea privată a orașului Jibou, județul Sălaj, în scopul desfășurării activității de pășunat.

Art.2 Se aprobă  Regulamentul privind închirierea pajiștilor aflate în proprietatea privată a UAT Oraș Jibou prin procedura de atribuire directă, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta.

Art.3  Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea prin atribuire direct  a suprafeței de 230,8457 ha pajiști, proprietatea privată a Orașului Jibou.

Art.4  Preţul închirierii  de 300 lei/ha/an stabilit în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente.

Art.5  Se împuterniceşte Primarul Orașului Jibou pentru organizarea procedurii de atribuire directă, respectiv, după caz, licitaţie publică şi pentru semnarea contractelor de închiriere.

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Oraşului Jibou prin Comp.Agricol și Cadastru și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituția Prefectului -Judeţul Sălaj;

-Primarul Oraşului Jibou

-Comp.Agricol și Cadastru

-Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

-Dosar şedinţă/ Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ

         BIG  VALENTIN                             SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                               TEGLAȘ  RODICA