HOTĂRÂREA NR. 120 Din 24 noiembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 120

                                                Din 24 noiembrie 2015

Privind alocarea unor fonduri pentru acordarea unor pachete cu dulciuri grupelor de colindatori formate din elevi si prescolari

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 24 noiembrie 2015,

            Având în vedere:

– expunerea de motive a d.nei viceprimar privind alocarea unor fonduri pentru pentru acordarea unor pachete cu dulciuri grupelor de colindatori formate din elevi si prescolari, cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou.

– referatul nr. 14335/16.11.2015 al Biroului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune alocarea unor fonduri pentru acordarea unor pachete cu dulciuri grupelor de colindatori formate din elevi si prescolari

–    avizele nr.14592 si nr.14593 din 23.11.2015 ale  comisiilor de specialitate  nr.1 si nr.2  ale Consiliului Local

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                            Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 3500 lei din bugetul local pentru acordarea unor pachete cu dulciuri in valoare de 10 lei/pachet,   grupelor de colindatori formate din elevi si prescolari, cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                Pop Iulius-Emmanuel                                                            SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria