HOTĂRÂREA NR. 64 din 28 iulie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 64

                                                Din 28 iulie 2015

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna august 2015

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 iulie 2015,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă  dl. consilier  Almas Ioan pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna august 2015.

            Art. 2 –  Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

                             Dumuta Mihaela                                                    SECRETAR ORAS,

                                                                                   Opriş Maria