HOTĂRÂREA nr.88

Din 28.06.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL        

HOTĂRÂREA nr.88

Din 28.06.2022

Privind alocarea  de sume pentru premierea familiilor care împlinesc

în acest an 50 ani căsătorie

          Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

          -raportul nr.7571/15.06.2022  întocmit de Serviciul public comunitar de evidența persoanelor  prin care se propune alocarea  de sume pentru premierea familiilor care împlinesc în acest an 50 ani căsătorie cu suma de 450 lei/familie (300lei/familie+100 lei/placheta + 50 lei/flori)

          – Referatul de aprobare a domnului primar nr.7570/15.06.2022;   

          Avizul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului local;

     În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b  alin 7 litb , art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă  acordarea  sumei de 450 lei/familie pentru premierea familiilor care împlinesc în acest an 50 ani căsătorie .

        Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul Contabilitate .

        Art.3  Prezenta se comunică cu:

    -Dl. Primar

    -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

          -Compartimentul Contabilitate

          -Dosar de ședință /dosar hotărâri

          -Trezoreria Jibou 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ:

        CADAR ANAMARIA                          SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA