HOTĂRÂREA nr.82 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.82

Din 28 iulie 2017

prin  care se ia act de  demisia domnului  consilier Țăran Daniel  din Consiliul de Administrație la Spitalul orășenesc Jibou  membru supleant și se declara locul vacant

 Consiliul local al orașului Jibou

Având în vedere:

     – Raportul  de specialitate nr 7600 din 04. 07 2017 a secretarului orașului Jibou prin care Consiliul local este informat despre demisia domnului  consilier Țăran Daniel  din Consiliul de Administrație la Spitalul orășenesc Jibou  membru supleant și  locul  devenit vacant urmare a demisiei .

   – demisia domnului  consilier Țăran Daniel  din Consiliul de Administrație la Spitalul orășenesc Jibou  membru supleant

   – Expunerea de motive a domnului Primar ing. Ghiurco Dan  

            În conformitate cu prevederile art. 187 din Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății , cu modificările și completările ulterioare

            Potrivit prevederilor art. 36 alin 2, lit( d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

            În temeiul art. 36( 9 ) si 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

Hotărăşte:

             Art.1   Se ia act de demisia domnului  consilier Țăran Daniel  din Consiliul de Administrație la Spitalul orășenesc Jibou  membru supleant și se declară locul vacant ,urmând a fi completat în condițiile legii .

            Art.2   Prezenta se comunică cu:

            -Persoana   prevazută la art. 1

            -Dl. Primar

            -Instituția Prefectului Județului  Sălaj

            -Dosar hotărâri/dosar de ședință

            -Spitalul  orășenesc Jibou

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

Opris Maria