HOTĂRÂREA nr. 66 Din 28.05.2019

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 66

Din  28.05.2019

privind   alocarea unui sprijin  financiar cercului de pictură și metaloplastie din cadrul Clubului Copiilor Jibou

    Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

     – raportul de  specialitate nr.6515 din 24.05.2019 al Serviciului buget, finanțe,  contabilitate, impozite și taxe locale;

     – Adresa nr. 36/16.05.2019 de la Clubul Copiilor Jibou

     – Expunerea de motive nr. 6516/24.05.2019 a domnului Primar , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local  ;

     Văzând prevederile art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

     În temeiul art. si 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se  aprobă alocarea sumei de 6960 lei  Clubului Copiilor Jibou pentru sustinerea financiara a cercului de pictură și metaloplastie pentru proiectul ”Simfonia culorilor și formelor„ privind derularea demersului didactic în condiții optime  și participarea la concursuri și festivaluri de profil.

           Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și doamna Opriș Dorina, Șef Serviciu buget,finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

          Art.3  Prezenta se comunică cu

          -Dl. Primar

          -Instituția Prefectului Județului Sălaj

          -Serviciu buget,finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

          -Dosar hotărâri/dosar de ședință

          -Clubul Copiilor Jibou        

-Publicitate , mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            Contrasemnează:

          MICLE  CORINA                                                     SECRETAR ORAȘ

                                                                                                   Opriș Maria