PH nr. 96 din 28.08.2018

HOTĂRÂREA  nr. 96

Din  28.08. 2018

Privind numirea reprezentantilor  Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie   si in Comisia  de Evaluare a  Calitatii  Educatiei   (CEAC)

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere referatul  nr. 10.644 din 23.08.2018    a secretarului oraşului Jibou prin care se propune numirea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de Administratie  si in Comisia  de Evaluare a  Calitatii  Educatiei  (CEAC) la solicitarea unitatilor de invatamant , expunerea de motive a d-lui primar şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2.

          În conformitate cu art  96 alin.2 lit.a Legea nr  1/2001 – legea educaţiei cu modificările și completările  ulterioare, OUG 75/18.06.2018 privind asigurarea calității educației;

          Văzând prevederile  art.4 din Ordinul nr.4619 din 22.09.2014  al Ministerului  Educației Naționale pentru aprobarea Metodologiei Cadru  de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație  din unitățile de învățământ  preuniversitar , modificat prin  Ordinul  nr. 4621/2015 al Ministerului Educației și Cercetării Științifice și Ordinul  Ministrului Educației Naționale  nr .3160/2017 ;

          În temeiul art.36(2) lit.d, pct.6 lit.a,pct.1  şi art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Jibou în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Jibou, pentru anul şcolar 2018-2019, după cum urmează:

 

1.Clubul Copiilor Jibou:

                    -dl Stana Ioan

 

2.Grădinița cu P.P „Prichindel„:         

                    -dl Tăran Daniel

                     -dl Cotuț Ștefan

 

3.Școala Gimnazială Lucian Blaga:    

                    -dl Mureșan Augustin

                     -dl Rus Dan

 

4.Liceul Tehnologic Octavian Goga:  

                    -dl Foltiș Radu

                     -dl Tarba Andrei

                     -dl Almaș Ioan

 

 

5.Liceul Teoretic Ion Agârbiceanu:     

                    -dl Pintea Victor

                     -dna Micle Corina

 

 

          Art.2 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Jibou în Comisia de evaluare  și asigurare a Calității (CEAC) la unităţile de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Jibou, pentru anul şcolar 2018-2019, după cum urmează:

 

1.Clubul Copiilor Jibou:

                    -dl Țăran Daniel

 

2.Grădinița cu P.P „Prichindel„:         

                    -dl Almaș Ioan

                    

3.Școala Gimnazială Lucian Blaga:    

                    -dl Tarba Andrei

                    

4.Liceul Tehnologic Octavian Goga:  

                    -dna Indreies ana

                    

5.Liceul Teoretic Ion Agârbiceanu:     

                    -dl Țelea Valentin

         

          Art.3 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou.

 

           Art.4  Prezenta se comunică cu:

          -Persoanelor desemnate la art. 1 și 2

           -Unităţilor de învăţământ

          -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

          -Mijloace de publicitate

          -Dosar hotărâri /dosar ședință

 

 

              Președinte de ședință

                                                                                             Contrasemnează,

                                                                                        pentru secretar oraș  

                    Tarba Andrei                                         inspector, Bone Tunde Emese