PROIECT DE HOTARARE Privin aprobarea investiţiei “Canalizare pluvială strada Libertăţii si 1 Mai

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                                PROIECT DE HOTARARE

Privin aprobarea  investiţiei “Canalizare pluvială strada Libertăţii si 1 Mai

            Primarul orasului Jibou

            Având în vedere:

In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se aprobă investiţia “Canalizare pluvială pe strada Libertăţii si str. 1 Mai “

în valoare de 86.934 lei la care se adauga TVA.

            Art.2 – Investiţia astfel aprobată se va realiza de către SC Parc Industrial SRL- acţionar unic Consiliul Local.

            Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar Eugen Bălănean, biroul managementul proiectelor, investiţii, şi  Biroul buget, finanţe, contabilitate.

            Art. 4 – Prezenta se comunică cu:

PRIMAR,

Ing.Eugen Balanean                              Avizat legalitatea:

                                                             SECRETAR ORAS,

                                                              Opris Maria