PH 67 din 26.06.2018

nr. 67 din 26.06.2018
HOTĂRÂREA nr. 67 Din 26 iunie 2018 Privind efectuarea unor virari de credite bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 67

Din 26 iunie 2018

Privind efectuarea unor virari de credite bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar

 

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere

-raportul de specialitate nr.7992/20.06 2018 al compartimentului contabilitate,buget finante, impozite și taxe locale;

– expunerea de motive a domnului primar, avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Potrivit prevederilor art.49 (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.36 alin.( 2) lit. b,  din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor  art.45 alin.( 1, 2) din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 

Hotărăște:

     Art.1 Se  aprobă efectuarea unor virări de credite bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar, dupa cum urmează;

Miilei

Reducere  lei Majorare
15,00 67.06.00 Servicii religioase 80.01.30 alte chelt pentru actiuni generale 15,00
15,00 20.02reparatii curente 20.01.30 alte alte bunuri siservicii 15,00

 

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și compartimentul contabilitate

Art.3 Prezenta se  comunică cu:

-domnul Primar

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar de ședință/dosar hotarari.

-Mijloace de informare/publicate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              Contrasemnează:

               Foltiș Radu                                                SECRETAR oraș, Opriș Maria