HOTĂRÂREA NR.40

Din  24.02.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA NR.40

Din  24.02.2023

Privind privind alocarea și plata cheltuielilor de judecată și a altor sume pronunțate în hotărâri judecătorești definitive

 Consiliul Local al Oraşului Jibou,    

 Având în vedere:

-Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 2310 /22.02.2023;

-Raportul  de specialitate nr. 2311 /22.02.2023 al Secretarului General UAT Jibou privind  alocarea și plata cheltuielilor de judecată și a altor sume pronunțate în hotărâri judecătorești definitive:

-Somatia de plata a BEJ Ciumarnean Romeo Gabriel, Dosar de executare silita nr 2881/2022 din data de 27.01.2023 inregistrata in UAT cu nr. 1306/31.01.2023 , avand ca obiect fond funciar

-Incheierea civilă nr.88/25.01.2022 pronunțată de Judecătoria Jibou în Dosar nr. 2447/1752/2021;

-Decizia civilă  348/03.05.2022 pronunțată de Tribunalul Sălaj în  Dosar nr. 2447/1752/2021;

-Legea nr.110/2007 pentru modificarea și completarea O.G nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii și a dispozițiilor Art. 668 din Codul de Procedură Civilă;

 Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  , cu modificările și  completările ulterioare, art 451, 452, 453 din Legea   nr. 134/2010 Codul de procedura civila, cu modificările și completările ulterioare ;

Sentința civilă nr. 1160/07.12.2022 pronunțată de Judecătoria Jibou în Dosar nr.843/1752/2021 având ca obiect fond funciar;

 -Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1,2 și 3 ale Consiliului local;

  Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  , cu modificările și  completările ulterioare, art 451, 452, 453 din Codul de procedura civila;

În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 7.745,00 lei pentru plata unor cheltuieli de judecată astfel :

  1. 2.000,00 lei  cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat;
  2. 3.000,00 lei cheltuieli de judecată efectuate în apel constând în onorariu avocațial;
  3. 1.745,00 cheltuieli de executare silită;
  4. 1.000 lei cheltuieli de judecată efectuate în apel constând în onorariu avocațial

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

         -Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale

           -Dosar hotărâri/ Publicitate

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ

      POP IULIUS EMMANUEL                       SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                      TEGLAȘ  RODICA