HOTĂRÂREA nr.60 din 27 .06. 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.60

Din 27 .06. 2017

privind   alocarea sumei de 5.000 lei  solicitată de către Centrul de Cercetări Biologice Jibou  pentru desfășurarea  proiectului “Simpozionul International  de Arte Vizuale –Arta în Grădină  “ editia  a VI a în perioada 18-28 iulie 2017

    Consiliul local al orașului Jibou

Având în vedere

     – raportul de  specialitate nr 7005 din 16.06 2017 al compartimentului contabilitate și solicitarea  de acordare a acestei sume :

     – Expunerea de motive a domnului Primar , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local  

     – art.36 alin 9 lit din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

     În temeiul art. 39(1 ) si 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

Hotărăşte:

            Art.1  Se  aprobă alocarea sumei de 5.000 lei  solicitată de către Centrul de Cercetari Biologice Jibou  pentru desfașurarea  proiectului “Simpozionul Internațional  de Arte Vizuale –Arta în Grădină  “ editia  a VI a în perioada 18-28 iulie 2017

            Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și doamna Opriș Dorina ,șef compartiment contabilitate.

            Art.3   Prezenta se comunică cu

            -Dl. Primar

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Compartiment Contabilitate

            -Dosar hotărâri/dosar de ședință

            -Centrul de Cercetari Biologice “Vasile Fati “ Jibou

            -Publicitate , mass-media

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează  SECRETAR

        Cotuț Ștefan                                                                      Opriș Maria

                           Opriș Maria