HOTĂRÂREA nr.172 Din 15.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                                                   

HOTĂRÂREA nr.172

Din 15.12.2020

Privind aprobarea Planului de acțiuni de interes  local pe anul 2021

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

          -raportul nr. 13684/04.12.2020 al compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului 

         -Referatul de aprobare  a d-lui Primar nr. 13683/04.12.2020, avizul comisiei de specialitate nr.3 a consiliului local;     

Văzând prevederile art. 28 alin (2  și 3)  din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  cu modificările și completările  ulterioare;

            Văzând  prevederile art. 129 (2) lit. a,alin. 3, lit. c  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă  Planul de acțiuni de interes  local pe anul 2021 conform Anexei  parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar şi compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului.    

            Art.3 Prezenta se comunică cu: 

            -dl.Primar

            -dl.viceprimar

           -compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului     

            -Serviciul  buget finanțe contabilitate, impozite si taxe locale

            -mijloace de publicitate

            -Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

   STANA IOAN ROMULUS                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA