HOTĂRÂREA NR. 75 din 29 octombrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.  75

                                                Din  29 octombrie 2013

Privind aprobarea unor virări de credite bugetare de la un capitol la altul în bugetul local 

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 octombrie 2013,

            Având în vedere.

            In baza prevederilor art. 49 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1  Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la altul în bugetul local, astfel:

Diminuare

Cap.84.02.03.03 Strazi                                    6,00 mii lei

20.30.30 Alte chelt.cu bunuri  de servicii

Majorare

Cap.67.02 Cultura, religie, sport                       6,00 mii lei

67.02.05.01 Sport

            Art. 2     Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     Contrasemnează:

               Barbur Traian                                                                                   Secretar oraş,

                                                                                                                        Opriş Maria