HOTARAREA NR. 61 din 30 iunie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 61

                                                Din 30 iunie  2015

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

            Consiliul Local al  Oraşului Jibou, intrunit in sedinta ordinara in data de 30 iunie 2015;

            Având în vedere raportul nr. 6848/2015 a biroului buget, finante, contabilitate, cu explicatiile de specialitate referitoare la valoarea investitiei pentru spatiile verzi si rectificarea bugetara in acest sens; expunerea de motive a viceprimarului, avizul comisiei de specialitate nr.1

            Potrivit prevederilor art. 58 alin.1 din Legea nr.273/2006  privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.b, lit.e, alin.7 lit.a din Legea nr.215/2001, republicata.

            In temeiul prevederilor art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,  republicată,

                                                Hotaraste:

            Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local prin utilizarea sumei de 442,40 mii lei din excedentul anului anterior, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează d-na  Opriş Dorina, inspector,

sef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale.

      Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

  PRESEDINTE DE SEDINTA,

Barbur Traian                                                   Contrasemeneaza:

                                                               SECRETAR ORAS,

                                                                   Maria Opriş