HOTĂRÂREA nr.194

Din 20.12.2022

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL 

   HOTĂRÂREA nr.194

Din 20.12.2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA PARC INDUSTRIAL –P TA 1DECEMBRIE  1918  SAT  VAR  ORASUL JIBOU

  Consiliul local al orasului JIbou intrunit in sedinta ordinara in data de 20.12. 2022

 Avand in vedere:

-Referatul de aprobare  nr 16.059 din 19. 12. 2022-al domnului Primar

-Referatul de specialitate nr.16060/19.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții:MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA PARC INDUSTRIAL –P TA 1DECEMBRIE 1918  SAT VAR ,ORASUL JIBOU si finalizarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA PARC INDUSTRIAL -P TA 1DECEMBRIE  SAT VAR  ORASUL JIBOU

Vazand prevederile

– art 44-46  din legea nr 273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

– HG 907/2016 privind etapele  de elaborare  si continutul cadru al documentatiilor tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor  de investitii finantate din fonduri publice

In temeiul prevederilor art 129(2)lit b, coroborat cu art 129 (4)lit d , art 139(1,3), art 196(1) lit a  din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ

 HOTĂRĂȘTE:

        Art- 1 Aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA PARC INDUSTRIAL – P TA 1DECEMBRIE 1918  SAT VAR  ORASUL JIBOU conform Anexei parte integranta din prezenta .

     Art- 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei  se incredinteaza  domnul primar  si Comp. inverstitii Management de proiecte   si Achizitii publice.

     Art-  3 Prezenta  se comunica cu

–      Institutia Prefectului -Jud. Salaj

–      Domnul Primar

–      Comp. inverstitii Management de proiecte   si Achizitii publice.

–      Serviciul Contabilitate

–      Publicitate /dosar de sedinta

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ:

                    ALMAȘ  IOAN                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA