HOTARAREA Nr. 74 din 29 octombrie 2013

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA Nr. 74

                                                Din 29 octombrie 2013

Privind desemnarea unui membru  supleant din Consiliului de administratie al Spitalului orasenesc Jibou

            Consiliul Local al orasului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 octombrie 2013,

            Avand in vedere referatul nr.5055/2013 a secretarului orasului Jibou privind  şi necesitatea modificării membrilor supelanţi în  Consiliul de Administratie al Spitalului orasenesc Jibou, desemnaţi prin HCL nr. 72/1 oct.2013; avizele nr.5135 si 5136 din 28.10.2013  ale comisiilor de specialitate nr.2 si 3 ale Consiliului Local.

            In  baza prevederilor art.186 alin.2 lit.b din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2012 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                Hotaraste:

            Art. 1– Se  desemnează dl. Pop Iulius Emmanuel, membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului orasenesc Jibou în locul d.nei Indreies Ana- Claudia care şi-a dat demisia.

            Art.2 – Prezenta hotărâre se comunica cu:

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,

  Barbur Traian                                                                         Contrasemnează:

                                                                                                Secretar oraş,

                                                                                                Opris Maria