HOTĂRÂREA nr.60 Din 26.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.60

Din  26.05.2020

privind   alocare fonduri în vederea tipăririi lucrării monografice ”Jibou-Arc peste timp”

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

            – raportul de  specialitate nr.5825 din 22.05.2020 al Serviciului buget, finanțe,  contabilitate, impozite și taxe locale și solicitarea nr.5779/21.05.2020;

            – Referatul de aprobare nr. 5824/22.05.2020 a domnului Primar , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local  ;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul  prevederillor a

rt. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se  aprobă alocarea sumei de 6000 lei în vederea tipăririi lucrării monografice „Jibou-Arc peste timp”, în 200 de exemplare.

           Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și Serviciul Buget,finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

            Art.3  Prezenta se comunică cu

            -Dl. Primar

            -Instituția Prefectului- Județul Sălaj

            -Serviciu buget,finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Dosar hotărâri/dosar de ședință

            -Clubul Copiilor Jibou       

-Publicitate , mass-media

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ: COMAN CRISTINA VERONICA                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA