HOTĂRÂREA nr.85 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ           

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.85

Din 28 iulie 2017

privind  înființarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân

 Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

   – Raportul  de specialitate nr. 8396 din 18.07. 2017 a comp. Disciplina în construcții, mediu contabilitate și Gospodărie comunală

     -Art 1 din OUG nr 155/2001 

     -HCL nr 133/2015privind aprobarea Studiului  de fundamentare a  Deciziei  de concesionare  a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân

    -Expunerea de motive nr 8397 din 18.07. 2017 a domnului Primar ing. Ghiurco Dan  

     -Potrivit prevederilor  art. 36 alin 2) lit d, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

     În temeiul art. 36 alin 2) lit d, și 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

Hotărăşte:

             Art.1  Se aprobă   înființarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân și concesionarea acestuia cu respectarea  procedurilor prevazute de lege.

            Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire  de către domnul Primar

            Art.3  Prezenta se comunică cu:

            -Dl. Primar

            -Instituția Prefectului județului  Sălaj

            -Serviciul contabilitate

            -Compartiment Disciplină în construcții,mediu

            -Dosar hotărâri/dosar de ședință

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

            Opris Maria                                                                                              Opriş Maria