HOTĂRÂREA nr. 99 Din 29.06.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.99

Din  29.06.2021

Privind rectificarea bugetului pe anul 2021pentru proiectul Modernizare si extindere Grădinița cu Program Prelungit Prichindel  Jibou 

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 8516/28.06.2021  Compartimentului contabilitate ;

– referatul de aprobare  nr. 8515/25.06.2021  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2021, după cum urmează:

VENITURI                                                                                                   897,59 miilei 

42.02.69  Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale

                  necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri

                  externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei

                  de programare 2014-2020                                                                        199,65 miilei

48.01.01  Sume primite de la UE

                sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                            697,94 miilei

         CHELTUIELI                                                                                                       

CAP 65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                        897,59 miilei

58.01.02 Finantare externa nerambursabila                                                               897,59 miilei

     Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orașului Jibou și Compartimentul contabilitate.

     Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ:

         ȘIGOVAN FLAVIU                              SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ MARIA