HOTĂRÂREA NR. 182 Din 19. 12 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                     

HOTĂRÂREA NR. 182

Din 19. 12  2017

Privind aprobarea  alocării  sumei de 4.200 lei pentru achizionare servicii juridice

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară

Având în vedere:

    – Expunerea de motive a domnului Primar

    – Raportul nr 14.427 /13. 12 2017

    – avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1si 3 a Consiliului Local

            În baza prevederilor art 1 (2) din OUG nr 26/2012 privind unele măsuri de reducere  a cheltuielilor publice  și întărirea disciplinei financiare  și de completare a  unor acte normative cu modificările și completările ulterioare:

            În temeiul art. 36(9) şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

            Art.1Se aprobă alocarea sumei de 4.200 lei pentru achiziționare /încheiere contract de  servicii juridice cu  cabinet av.Cobzaș Viorica, în vedere reprezentării intereselor orașului Jibou într-un litigiu  care decurge din acțiunile de audit financiar ale Camerei de Conturi Sălaj .

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și doamna Opriș Dorina șef Serviciu contabilitate.

            Art.3 Prezenta se comunică cu:

            Dl.Primar

            Serviciu buget, finanţe, contabilitate

            Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

            Dosar hotărâri

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            MICLE CORINA                                                                    SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA