PH 14 din 19.02.2018

nr. 14 din 19.02.2018
HOTĂRÂREA nr. 14 Din 19.02.2018 privind aprobarea Programului anual și al Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local acordate în baza Legii nr 350/2005 și numirea a doi consilieri locali în comisia de evaluare și selecție a cererilor de finanțare
ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 14

Din 19.02.2018

privind aprobarea  Programului anual și al   Ghidului  solicitantului privind  regimul finanțărilor  nerambursabile de la bugetul local  acordate în baza Legii nr 350/2005 și numirea a doi consilieri locali în comisia de evaluare și selecție a cererilor de finanțare

Consiliul local al oraşului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate  nr. 2078 din 15.02.2018 al compartimentului investiții, management de proiecte șicompartimentul buget,finanțe,contabilitate,impozite și taxe;

-expunerea de motive a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005  privind regimul finantărilor  nerambrursabile  din fonduri publice  alocate  pentru  activități  nonprofit de interes general, a Legii nr 98/2016     privind achizițiile publice;

În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit d, art.36 alin 6 lit( a) pct 1,2,6 și art.45 alin(3) din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Se aprobă Programul Anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local aferente anului 2018 pentru domeniile cultură,educație, social și sport, potrivit anexei 1 parte integrantă din prezenta .

     Art.2  Se aprobă Ghidul Solicitantului, privind  regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local acordate  în baza  Legii nr.350/2005  potrivit anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta.

Art.3 Se numesc doi consilieri membrii titulari în comisia de evaluare și selecție a cererilor de finanțare: Rus Dan și Țăran Daniel. Comisia se completează cu funcționari publici cu atribuții în domeniu .

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează domnul Primar

Art.5 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului județului Sălaj

-Domnul Primar

-Compartimentul Buget, Finanțe,Contabilitate , Impozite și taxe , Investitii

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Mass-media

-Persoanele prevazute la art 3

                   Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                      Mureșan Augustin                                                                 Secretar oraș 

                                                                                                                               Opriș Maria