HOTĂRÂREA  nr.79

Din 25.04.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.79

Din 25.04.2023

privind modificarea nivelului valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, amenzilor, prin indexarea cu rata înflației în procent de 13.8 %, începând cu anul fiscal 2024

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr.4397/31.03.2023 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate impozite și taxe locale privind modificarea nivelului valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, amenzilor, prin indexarea cu rata inflației în procent de 13.8 %, începând cu anul fiscal 2024;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr.4396/31.03.2023;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

-Art. 457 alin.(2), Art. 465 alin.(2), Art. 470 alin.(2, 5, 7, 8), Art. 474 alin.(1), Art. 475,

Art. 478 alin. (2), Art. 491 alin.(1) și alin.(2) și Art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul Art.139, alin. (3), lit. c) și Art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                            

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea nivelului valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, amenzilor, prin indexarea cu rata inflației în procent de 13.8 %, începând cu anul fiscal 2024 potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și  Serviciul buget,finante contabilitate impozite și taxe locale.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

-Serviciul Buget, Finanțe Contabilitate Impozite și taxe locale

-Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     TĂMĂȘAN  OVIDIU                    SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                         TEGLAȘ  RODICA