HOTĂRÂREA nr.116 Din 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA  nr.116

Din  28.07.2020

Privind aprobarea amplasării  monumentului „Bust Mihai Viteazul”

Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.3837/24.03.2020 privind  amplasarea   monumentului „Bust Mihai Viteazul”

-Referatul de aprobare  nr.3836/24.03.2020   a domnului Primar ;

-Avizul favorabil al comisilor  de specialitate  ale Consiliului local;

            – Anexa 4 din HGR 966 / septembrie / 2002 privind „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Jibou, pozitia 68.

-Hotararea nr.17 din 18.02.2020 privind aprobarea listei de investitii pe anul 2020, punctul 28 din anexa.

             Văzând  prevederile art. 129, alin. (2), lit. b)  din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă amplasarea  monumentului „Bust Mihai Viteazul” în zona spațiului verde dintre Judecătoria Jibou și Complexul de Joacă pentru copii de pe strada 1 Mai, Oras Jibou, teren aparținând domeniului public al Orașului Jibou potrivit anexei parte integranta din prezenta .

            Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Domnul Primar , Compartimentul management de proiecte, investitți și achiziții publice și Biroul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Administrarea domeniul public și privat.

            Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Dl. Primar

            -Instituția Prefectului –județul Sălaj

            -Compartimentul management de proiecte, investiții și achiziții publice

            -Dosar de ședință /dosar hotărâri

            -Publicitate /Mass –media

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                 CSATLOS SANDOR                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA