HOTĂRÂREA nr. 56 Din 20.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 56

Din  20.04.2021

privind infiintarea  unei structuri sportive Sport Club Orasenesc Jibou  ,precum si  aprobarea Organigramei,Statului de functii si a Regulamentului de organizare si  functionare a acesteia

Consiliul local al al orașului Jibou;          

Având în vedere:

  – Referatul de aprobare nr.5562 /15.04.2021 al domnului primar privind infiintarea  unei structuri sportive Sport Club Orasenesc Jibou  ,precum si  aprobarea Organigramei,Statului de functii si a Regulamentului de organizare si  functionare a acesteia

 –  Raportul de specialitate  nr 5563/15.04. 2021 primar privind infiintarea  unei structuri sportive Sport Club Orasenesc Jibou ,precum si  aprobarea Organigramei,Statului de functii si a Regulamentului de organizare si  functionare a acesteia , propunerile domnilor consilieri.

  • avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local

  În baza prevederilor art. 2, 3, 18^1 alin.2 lit.b, art 29 (1-2)  și art. 69 alin.1-3 din  Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 321/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare, HG nr.1447/2007 cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul  prevederillor art. 129 alin(2) lit.d, art.129 alin(7) lit. f), art 130 , 139 (3)lit I art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

        Art.1- Se aprobă infiintarea unei structuri sportive Sport Club Orasenesc Jibou,persoana juridica de drept public infiintata ca institutie publica locala in subordinea Consiliului  local al orasului Jibou cu sediul in orasul Jibou str. Stadionului nr 15/ajud. Salaj  a carei activitate va  fi finantata partial  din alocatii/subventii de la bugetul local al orasului Jibou ,restul resurselor financiare urmand a fi asigurate  din alte surse legal constituite.

     Art 2- Structura sportiva  infiintata se  va organiza pe urmatoarele sectii pe ramura de sport;fotbal,tenis de camp, tenis de masa,atletism , handball,volei,baschet ,inot ,box ,lupte,judo ,carate,  bandminton .

    Art 3 -Se aproba organigrama si Statul de functii ale structurii sportive Sport Club Orasenesc Jibou conform anexei  2 si 3 .Directorul Clubului Sportiv  va fi ordonator tertiar de credite pentru sumele primite de la bugetul local si pentru alte surse de venituri.

   Art 4 – Se aproba Regulamentului de organizare si  functionare a structuri sportive Sport Club Orasenesc Jibou  conform anexei 1

    Art 5 –Se imputerniceste Primarul orasului Jibou sa reprezinte Consiliul local  al orasului Jibou in demersurile  ce urmeaza  a se efectua privind infiintarea si inregistrarea clubului sportiv.

  Art 6 – Cu ducerea la indeplinire a acesteia se incredinteaza domnul primar .

  Art 7- Prezenta se comunica cu

       -dl. Primar

       – Institutia Prefectului jud. Salaj 

       – comp. Organizare,salarizare,resurse umane,

       – dosar hotarari/ dosar de sedinta

       -publicitate / mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ     PINTEA VICTOR                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA