HOTĂRÂREA NR. 20 Din 29 ianuarie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU        

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                        

            HOTĂRÂREA NR. 20

            Din 29 ianuarie 2016

Privind modificarea  si completarea art.2 din HCL nr.131/21.12.2010  privind desemnarea Comisiei locale de ordine publica, conform Legii nr.155/2010-Legea politiei

            Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.01.2016,

            Având în vedere expunerea de motive a d-nei viceprimar, referatul nr. 483/14.01.2016  prin care se propune  modificarea  si completarea art.2 din HCL nr.131/21.12.2010 fiind necesar numirea d.nei viceprimar si inlocuirea unui fost consilier si avizul  comisiei de specialitate nr.3;

            In baza prevederilor art. 36(2) lit.c din Legea nr.215/2001, republicată;             

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică  locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aproba modificarea si se completeaza art. 2 din HCL nr.131/21.12.2010 in sensul modificarii componentei Comisiei locale de ordine publica, astfel:

Art. 2 – Celelalte prevederi ale HCL nr. 131/21.12.2010 raman neschimbate.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la:

PESEDINTE DE SEDINTA,                                       Contrasemnează:

   Sarkozi Paul                                                              SECRETAR ORAS

                                                                                                    Opriş Maria