HOTĂRÂREA NR. 129 din 15 decembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 129

                                                din 15 decembrie 2015

Privind rectificarea bugetului local potrivit Deciziilor nr. 11 si 12 din 08.12.2015 a Administratiei Finantelor Publice Salaj

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 15 decembrie 2015,

            Având în vedere:

 referatul nr.15379/2015 al Biroului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea rectificării bugetului local; deciziile nr.11 si 12 din 08.12.2015 a Administratiei Finantelor Publice Salaj

            In baza prevederilor art. 50  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local potrivit Deciziilor nr. 11 si 12 din 08.12.2015 a Administratiei Finantelor Publice Salaj, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                                                                                                 Contrasemnează:

                  Csatlos Sandor                                                                   SECRETAR ORAS,

                                                                                                              Opris Maria