HOTĂRÂREA nr. 40 Din 20.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 40

Din 20.04.2021

privind  aprobarea  bugetului de functionare al UAT oraș Jibou, aprobarea   bugetului de dezvoltare si  aprobarea  bugetului pentru activitatile autofinantate al UAT oras Jibou  pentru anul  2021

            Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

        – raportul de specialitate  nr.5603 din  16.04.2021 al Serviciului  Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe;

         – referatul de aprobare nr.5602/16.04.2021a domnului Primar, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

           Potrivit prevederilor Legii  nr.15 /2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021

și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

           Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

         În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aproba  bugetul de functionare al UAT oraș Jibou pentru anul 2021 conform anexei 1 parte integranta din prezenta.

         Art.2 Se aprobă   bugetul de dezvoltare al UAT oraș Jibou pentru anul 2021 conform anexei 2 parte integranta din prezenta .

Art.3 Se aproba  bugetul pentru activitatile autofinantate al UAT oras Jibou  pentru anul  2021 conform anexei 3 parte integranta din prezenta .                                                        

 Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se  încredințează  domnul primar și Compartiment  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe.

         Art.5  Prezenta se comunică cu:

         -Domnul Primar

         -Instituția Prefectului -Județul  Sălaj

         -Serviciul  Buget,Finanțe,Contabilitate, Impozite și taxe.

         -Trezoreria Jibou

         -Consiliul Județean Sălaj

         -Dosar de ședință/dosar hotărâri

         -Mass-media/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     PINTEA VICTOR                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA