HOTĂRÂREA NR . 157

Din 22.11.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                              

HOTĂRÂREA NR . 157

Din 22.11.2022

privind propunerea de schimbarea a destinației ap.1 Bl.A14 situat în orasul Jibou str.Garoafelor nr.11  din spatiu locativ în Birou  pentru Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor

               Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

             -Raportul de specialitate nr.14.192/07.11.2022 al Biroului urbanism, administrarea domeniului public și privat  privind propunerea de schimbarea a destinației ap.1 Bl.A14 situat în orasul Jibou str.Garoafelor nr.11  din spatiu locativ în Birou  pentru Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor necesar pentru desfasurarea activitatii SPCLEP

-Referatul de aprobare  nr. 14.192/07.11.2022 a domnului Primar;

-Avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 1, 2, 3  a Consiliului Local

Adresa nr.  8223/01.07.2022  prin care se constata  ca spatial este liber

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a)art 129 alin (1,2) și (6,7) , art 139, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

      Art.1 Se  aprobă propunerea de schimbarea a destinației ap.1 Bl.A14 situat în orasul Jibou, str.Garoafelor, nr.11  din spatiu locativ în Birou  pentru Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor.

      Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar

      Art.3  Prezenta se comunică  cu :

          -Instituția Prefectului Județului Sălaj

          -SPCLEP

         -Dl. Primar

          -Biroului urbanism, administrarea domeniului public și privat

          -Comp. Contabilitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ:

    FOLTIS FELICIAN RADU                           SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA