HOTĂRÂREA  nr. 110 din 25.09. 2018

HOTĂRÂREA  nr. 110

Din 25.09. 2018

Privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 9/07.02.2012

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr.11711/20.09.2018 al biroului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea  domeniului public și privat privind propunerea de completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 9/07.02.2012;

– expunerea de motive a d-lui Primar 11712/28.08.2018 și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local;

-Hotărârea nr. 9/07.02.2012 a Consiliul Local al oraşului Jibou privind înființarea unor stăzi noi în localitatea Jibou;

În conformitate cu prevederile din Legii nr. 213/1998 privind  proprietate publică,  cu modificările şi completările  ulterioare;

În baza prevederilor art. 36, alin 2), lit.c, din Legea nr. 215/2001,legea administrației publice locale,republicată cu modificările și completările ulterioare;

În  temeiul art.45 alin. (2), lit. e, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea art. 1 a  Hotărârii  Consiliului Local nr.9 din 07.02.2012 astfel:

Articolul 1 va avea următorul conținut:

Înființarea unor străzi noi în orașul Jibou și includerea lor în domeniul public al orașului Jibou, după cum urmează:

-înființarea unei străzi, derivație din strada Stadionului de la puntea pietonală peste valea Firizei pe lângă Stadion până la drumul de exploatație ce delimitează intravilanul de extravilanul localității. Strada nou înființată este paralelă cu valea Firizei, are o lungime de 500 ml și va purta denumirea de strada FIRIZEI.

-înființarea a două străzi în cartierul de rromi astfel:

  1. a) strada CĂRĂMIDARILOR în lungime de 75 ml prin desprindere din strada Stejarilor. Se întinde de la numitul Balogh Iosif până la dealul Copos Dâmb.
  2. a) strada LĂUTARILOR în lungime de 250 ml numita Gaspar Olga până la dealul Copos Dâmb.

     Art.2 Cu  ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și biroul urbanism,amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat .

    Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 9/2012 rămân neschimbate.

Art.4  Prezenta se comunică cu:

–  Dl.Primar

–  Biroul administrarea domeniului public şi privat

–  Serviciul Contabilitate

–  Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

–  Populația orașului, prin afișare

–  Dosar hotărâri/dosar de sedinta

              

             Președinte de ședință

                                                                                              Contrasemnează,

                                                                                                    pentru secretar oraș  

            Țelea Mureșan Valentin                            inspector  Bone Tunde Emese,