HOTĂRÂREA nr.107 Din 27.07.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.107

Din  27.07.2021

privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

         Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

          -raportul de specialitate nr.9416/21.07.2021 privind virari de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar;

-referatul de aprobare  nr.9415/21.07.2021 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

          Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

         În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar astfel: 

                                                                                                                                                                 Miilei

ReducereDENUMIREA INDICATORDENUMIRE INDICATORMajorare
147.00Sectiunea dezvoltare147.00
120.00650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 710101 Constructii Obiectiv de investitii:  Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladiri publice cu destinatia de unitati de invatamant la Gradinita cu program normal nr 3 Jibou700250 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 710130 Alte active fixe Obiectiv de investitii: Studiu de oprtunitate pentru investitia „Imbunatatira servicilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populatiei din nord-estul judetului”120.00  
10.00700250 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 710130 Alte active fixe Obiectiv de investitii: Achizitii – Dotare ambulatoriu de specialitate51020103 Autoritati executive 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport Obiectiv de investitii: Achizitii – Pompe centrifuge10.00
8.0051020103 Autoritati executive 710103 Mobilier, aparatura birotica si alte acive corporale Obiectiv de investitii:  achizitii – Calculator agricol84020303 Strazi 710130 Alte active fixe Obiectiv de investitii:  achizitii –indicatoare stradale17.00
9.00610205 Protectie civila si protectie contra incendiilor 710130 Alte active fixe Obiectiv de investitii:  achizitii –Sirena electronica de alarmare  

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Compartimentul Contabilitate.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

         -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment Contabilitate

-Publicitate/mass media

         -Dosar hotarari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

ALMAȘ IOAN                       SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA