HOTĂRÂREA NR.145 din 29.11 2016

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR.145

                                                   din 29.11 2016

Privind aprobarea realizarii investitiei Statie  de repompare  in localitatea Rona 

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2016

            Având în vedere:

  • expunerea de motive a primarului orasului Jibou,

 referatul nr. 14.559  din 15.11.2016  al Biroului management de  proiecte, achizitii publice, investitii privind necesitatea realizarii  realizarii investitiei Statie  de repompare  in localitatea Rona   in anul 2017

  • Avizele favorabile  ale comisiilor  de specialitate nr.1si nr.3 ale Consiliului Local;

            In baza prevederilor art.36 alin.2 lit.b din Legea nr.215/2001, republicata;

            In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                    Hotărăşte:

                      Art. Se aprobă realizarea investitiei Statie  de repompare  in localitatea Rona 

                    Valoarea  estimata a lucrarii este de  16.484.26 lei la care se adauga TVA

                    Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar , biroul managementul proiectelor, investiţii, şi  Biroul buget, finanţe, contabilitate.

Art. 3   Prezenta se comunică cu:

  • Dl.Primar
  • Biroul buget, finanţe, contabilitate
  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
  • Trezoreria Jibou
  • Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

Ing. Stana Ioan                                                          SECRETAR oras Opris Maria