HOTĂRÂREA nr. 72 din 22 iunie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 72 din  22 iunie 2016

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

          Având în vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          Văzând prevederile art. 9 alin. (1-4) din anexa 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale ;

          În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

          CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIBOU, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

          Art. 1 Se aprobă alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local  JIBOU pe o perioada de o luna în persoana domnului consilier BUJOR IOAN.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ                                          ASISTENŢI

   BUJOR IOAN                                                    PETREAN DORU FELICIAN

                                                                             TARAN DANIEL VASILE

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

                                                                                                    OPRIS MARIA