Hotararea nr. 20 din 25 martie 2014

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 20

                                                 din 25 martie 2014

Privind aprobarea realizarii investitiei „Pietruire Drum Comunal DC 20:Dobrin-Cuceu”

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 martie 2014,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor art.36 alin.2 lit.b din Legea nr.215/2001, republicata;

            In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                Hotărăşte:

Art. 1   Se aprobă realizarea investitiei  „Pietruire Drum Comunal DC 20

Dobrin-Cuceu” pe o lungime de 2335 m in valoare estimata de 772.278 lei, fara TVA.

Valoarea lucrarilor de constructii montaj este de 708.033 lei.

                        Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar Eugen Bălănean, biroul managementul proiectelor, investiţii, şi  Biroul buget, finanţe, contabilitate.

Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

                 Farcas Sorin                                                                    SECRETAR ORAS,

                                                                                                               Opris Maria