HOTĂRÂREA nr.151 Din 29.10.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU         

HOTĂRÂREA  nr.151

Din  29.10.2019

Privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune teren aferent BCR Agenția JIBOU

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

-raportul de specialitate  nr. 13.010 /23.10.2019 al Biroului urbanism, amenajarea teritotiului, administrarea domeniului și privat  prin care se propune încheierea unui act adițional la contractul de concesiune teren, nr.1976/02.07.1997;

-adresa nr.889/22.10.2019 2019 a BCR București înregistrat la noi cu nr.13.010/23.10.2019 ;           

            -referatul de aprobare al domnului primar ;

-avizul comisiei de specialitate nr.1, 3  al Consiliului Local ;

            -Contractul de concesiune nr.1976/02.07.1997 și actele aditionale subsecvente

– Potrivit  prevederilor  art.129 (2)lit c, 139, alin. 2, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;                            

            În temeiul prevederilor art.196, alin.2, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;                            

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă întocmirea  unui act  adițional la contractul de concesiune nr. 1976/02.07.1997 de diminuare a suprafeței de teren concesionat, de la 921 mp la 452 mp.

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul Primar și Biroul Urbanism, Amenajarea teritoriul, administrarea domeniului public și privat.

            Art.3 Prezenta se comunică cu :

            -Domnul Primar ing. Ghiurco Dan

            -Instituția Prefectului județul Sălaj

            -Serviciul Buget, finanțe,contabilitate, impozite și taxe locale

            -Publicitate/mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ

         FOLTIȘ RADU                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA