HOTĂRÂREA NR. 8 din 29.01.2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.8

Din 29.01.2019

privind numirea   Administratorului societății Parc Industrial  SRL  pe perioada  mandatului actual al Consiliului local și aprobarea contractului de mandat

Consiliul local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 806/22.01.2019 al  compartimentului organizare , salarizare, resurse umane;

-expunerea de motive  a domnului primar , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

În conformitate  cu prevederile   OUG nr. 109/2011privind guvernanța  corporative a intreprinderilor publice, HG nr. 722/2016 privind normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, art. 1913, 1914, 1915, 2009  din noul Codul Civil;

Văzând prevederile Legii nr. 53/2003 republicată –Codul Muncii, Actul Constitutiv al  societății;

Potrivit prevederilor art.36 alin.( 2) lit. a din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale, republicată;

În temeiul prevederilor art. 45, alin.( 3)  din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

    

      Art.1 Se aprobă   numirea   Administratorului societății Parc Industrial SRL Jibou  domnul Ienciu Gheorghe   pe perioada  mandatului actual al Consiliului local dar nu mai tarziu de 30.08.2020.Administratorul va beneficia de o indemnizatie fixă lunară brută în valoare de 114 lei.

Art.2 Se aprobă contractul de mandat potrivit Anexei nr.1 parte integrantă din prezenta .

Art.3 Se împuternicește domnul Ienciu Gheorghe să întocmească și să semneze  modificarea actului constitutiv al societății și să efectueze înregistrarea acestor documente la Oficiul Registrului Comerțului Sălaj.

Art.4 Constată încetarea aplicabilității HCL nr. 63/2017 și a contractului de mandat nr. 3296/2013 urmare a decesului administratorului Marian Dores.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează domnul Primar și domnul Ienciu Gheorghe.

     Art.6 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului județul Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul  buget finanțe contabilitate

-Compartimentului organizare, salarizare, resurse umane

-Oficiul Registrul Comertului judetul Salaj

-SC Parc Industrial SRL

-Dosar  hotărâri/dosar de ședință

-Mass-media

-Domnul Ienciu Gheorghe

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează:

            ALMAȘ IOAN                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                     OPRIȘ MARIA