HOTĂRÂREA nr.206

Din 19.12.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                           

HOTĂRÂREA nr.206

Din 19.12.2023

Privind rectificarea bugetului pe trim IV anul 2023

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 16293/ 18.12.2023 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

-Referatul de aprobare  nr. 16292/ 18.12.2023  al primarului orașului Jibou;

-Adresa nr. SJG-STZ-2317/04.12.2023 AJFP Sălaj și Hotărârea de Guvern nr.1183 din 29.11.2023, privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, unde s-a repartizat suma de 1.050,00 miilei  „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” cod 11.02.06, și suma de 182,00 00 miilei  „Sume defalcate din TVA pentru finațarea cheltuielilor descentralizate” cod 11.02.02;

-Adresa nr. SJG-STZ-2275/29.11.2023 si SJG-STZ-2511/29.11.2023 AJFP Sălaj și Hotărârea de Guvern nr. 1139/24.11.2023 si Hotărârea de Guvern nr. 1255/15.12.2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului, unde s-a repartizat suma de 179,00 miilei  „Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate” cod 11.02.02;

-Adresa nr.25254/19,12,2023 a Consiliului Județean privind repartizarea sumei de 31,50 mii lei la vnituri cod 04.02.05 Sume repartizate din fondul la dispoziția consiliului Județean;

-Contractele de sponsorizări, potrivit Ordonantei de Guvern nr. 90/2023 art. I alin. (4), și încasarea sumei de 19,70 miilei la Bugetul local cod 37.02.01 „Donații și sponsorizări”;

-Încasarea la veniturile proprii, peste suma prevăzută în bugetul local propunem majorarea bugetului, respectiv a veniturilor din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice, a veniturilor din „redevențe miniere” cod 30.02.05.01;

-Aprobarea cererii de rambursare  nr. 11/30.08.2023 POAT, SMIS 143479, în sumă de 1.008,86 lei;

-Solicitarea și aprobarea cererilor de prefinanțare POR 2014-2020, de către Fondul European de Dezvoltare Regională, unde Orașul Jibou este beneficiar, pentru următoarele proiecte:

1.“Reabilitarea și modernizarea  Școlii Gimnaziale  Lucian Blaga”, cod SMIS 122851;

2.“Modernizare Liceu Tehnologic Octavia Goga și construire sala de sport în localitatea Jibou, jud Salaj”, cod SMIS 122405;

3.”Modernizare iluminat public în orașul Jibou și satele aparținătoare”, cod SMIS 125172;

4.“Modernizarea infrastructurii rutiere și de servicii pentru creșterea calității vieții în orașul Jibou”, cod SMIS 126103;                                                          

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim IV 2023, astfel:

                                                                                                                                              mii lei

VENITURI                                                                                                                       33.710,96

04.02.05 Sume repartizate din fondul la dispoziția consiliului Județean                                  31,50

11.02.06 Sume defalcate din TVA 

               pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                      1.050,00

11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru 

    finantarea cheltuielilor descentarlizate                                                                    361,00   

37.02.01 Donatii si sponsorizari                                                                                                19,70

30020501 Redevente miniere                                                                                                    82,00

48020103 Prefinantare                                                                                                        31.157,90

48020102 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                   1.008,86

CHELTUIELI                                                                                                                   33.710,96    

Cap 6502030201 Lic Tehn Octavian Goga                                                                              1,60

570201 Ajutore sociale in numerar                                                                                              1,60

Cap 6502040202 Lic Teoretic Ion Agarbiceanu                                                                      6,40

570201 Ajutore sociale in numerar                                                                                              6,40                                                             

Cap. 650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                                10.580,94

580102  Finantare externa nerambursabila                                                                         8.822,64                                            

Pentru proiectul  “ Reabilitarea si modernizarea  Scolii Gimnaziale 

Lucian Blaga”, cod SMIS 122851                                                                                          3.550,06                         

Pentru proiectul  “Modernizare Liceu Tehnologic Octavia Goga si

construire sala de sport in localitatea Jibou, jud Salaj”, cod SMIS 122405                            5.272,58

580103 Cheltuieli neeligibile                                                                                                  1.758,30

-Pentru proiectul Reabilitarea si modernizarea  Scolii Gimnaziale

 Lucian Blaga”, cod SMIS 122851                                                                                             661,85                         

-Pentru proiectul Modernizare Liceu Tehnologic Octavia Goga si

construire sala de sport in localitatea Jibou, jud Salaj”, cod SMIS 122405                            1.096,45

CAP 700206 Iluminat public si electrificari rurale                                                            6.596,58

580102  Finanmtare externa nerambursabila  125172                                                            6.182,52

Pentru proiectul  „Modernizare iluminat public în orașul Jibou

și satele aparținătoare”,cod  SMIS 125172          

580103 Cheltuieli neeligibile                                                                                                    414,06     

Pentru proiectul  „Modernizare iluminat public în orașul Jibou

și satele aparținătoare”,cod  SMIS 125172                                                                 

68020502Asistenta sociala in caz de invaliditate                                                                    353,00

100101 Salarii de baza                                                                                                                    5,00

570201 Ajutoare sociale in numerar                                                                                             348,00        

Cap 80020130 Alte chelt pentru actiuni generale economice si comerciale                           19,70     

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (pachete colindatori)                  19,70                                

Cap 870205 Proiecte de dezvoltare multifunctionale                                                          16.152,74

580102  Finantare externa nerambursabila                                                                             16.152,74

 Pentru proiectul  “ Modernizarea infrastructurii rutiere si de servicii pentru

cresterea calitatii vietii in orasul Jibou”, cod SMIS 126103             

Art.2  Se aprobă rectificarea bugetului Fondurilor externe nerambursabile pe trim IV 2023, astfel:

                                                                                                                                              miilei   

VENITURI                                                                                                                                      73,92

420875  Cofinantare publica acordat in cadrul Mecanismului

               financiar SEE si Norvegian 2014-2021                                                                             11,09

48083103 Mecanismul financiar SEE si Norvegian 2014-2021-Prefinantare                                 62,83

CHELTUIELI                                                                                                                                 73,92

CAP.  870801 Fondul Roman de dezvoltare sociala  

583102 Mecanismul financiar SEE si Norvegian 2014-2021 finantare externe nerambursabila    73,92

Extindere retea de canalizare pe strazile Lautarilor si Caramidarilor in orasul Jibou jud Salaj

Art. 3 Se aprobă virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar al bugetului local, și bugetului de venituri proprii al Sport Club Orășenesc Jibou, astfel:

Reduceri mii lei4902 UAT ORAS JIBOU  Majorari mii lei
12,0061020304 Politia comunitara 100101 Salarii de baza7402050102 Serviciu Salubrizare 100101 Salarii de baza12,00
8,0051020103 Autoritati executive 200101Furnituri de birou650250 Alte chelt in domenioul invatamantului 580103 Cheltuieli neneligibile Reabilitarea si modernizarea  Scolii Gimnaziale  Lucian Blaga211,45    
100,0051020103 Autoritati executive 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare870205 Proiecte de devoltare multifunctionale 580103 Cheltuieli neneligibile Modernizarea infrastructurii rutiere si de servicii pentru cresterea calitatii vietii in orasul Jibou1.686,25
5,0051020103 Autoritati executive 2002 reparatii curente  
11,8051020103 Autoritati executive 200530 Alte obiecte de inventar  
10,6051020103 Autoritati executive 2013 Pregatire profesionala  
20,0051020103 Autoritati executive 710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Achizitii aparatura birou  
2,0061010304 Politie comunitara 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  
3,0061010304 Politie comunitara 200501 Uniforme si echipamente  
3,0061010304 Politie comunitara 200530 Alte obiecte de inventar  
6,4067020503 Intretinere gradini publice, parcuri, spatii verzi, baze sportive 200530 Alte obiecte de inventar  
10,006702050101 Sport 5911 Asociatii si fundatii  
3,00670206 Servicii religioase 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  
132,0070020301 Dezvoltarea sistemului de locuinte 710101 Construcii Construire bloc de locuinte de serviciu pentru specialisti  
21,3070020330 Alte chelt in domeniul locuintelor 710101 Constructii Renovare energetica moderata a blocurilor I26, A12, G1, G2 cartier Avran Iancu, Orasul Jibou  
12,6070020330 Alte chelt in domeniul locuintelor 710101 Constructii Renovare energetica moderata a blocurilor I16, I14, I12, I10, G8, G6, I22, I20, I18, G18, G16, G14,G12, G10 cartier Avram Iancu, Orasul Jibou  
10,0070020330 Alte chelt in domeniul locuintelor 710101 Constructii Renovare energetica aprofundata a blocurilor de locuinte din cartierul Garoafelor, Orasul Jibou  
67,00700206 Iluminat public 710101 Constructii Introducere retele electrice in subteran pe strazile Nuferilor si Stadionului  
100,00700206 Iluminat public 710130 Alte active fixe Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in orasul Jibou, jud.Salaj  
7,00700250 Alte servicii publice 710101 Constructii Construire teren sintetic multifunctional sport  
599,00700250 Alte servicii publice 710130 Alte active fixe Dotarea cu aparatura si echipamente medicale a Spitalului Orasenesc Jibou Dr. Traian Herta  
40,0080020130 Alte chelt pt actiuni generale economice si comerciale 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  
19,0084020303 Starzi 2002 reparatii curente  
250,0084020303 Starzi 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport Achizitie microbus  
100,0084020303 Starzi 710130 Alte active fixe Extindere parc industrial  
15,0084020303 Starzi 710130 Alte active fixe Modernizare si canalizare pluviala pe str 1 Mai  
41,0084020303 Starzi 710130 Alte active fixe Modernizare strada Viitorului  
131,0084020303 Starzi 710130 Alte active fixe Achizitie teren pt cresa  
170,0084020303 Starzi                                                                                                                       7103 Reparatii capitale Consolidare mal si regularizare curs de apa pt valea Fundatura Raului   
1.909,70TOTAL sursa A1.909,70
 67100501 SPORT CLUB ORASENESC JIBOU Sectiunea functionare 
11,2667100501 Sport Club Orasenesc 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii67100501 Sport Club Orasenesc      200130 Alte bunuri si serv pentru intretinere si functionare11,26
11,26TOTAL sursa E11,26

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii al SC

O Oraș Jibou pe trim IV anul 2023 după cum urmează:

             VENITURI                                                                                                             4,36 miilei

371001 Donatii si sponsorizari                                                                                             4,36 miilei  

CHELTUIELI                                                                                                         4,36 miilei     

Cap 67100501 Sport Club Orasenesc                                                           

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                           4,36 miilei

Art.5 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orașului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.6 Prezenta se comunică cu :

            -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            -Primarul Orașului Jibou

-Serviciul Buget, Finanțe Contabilitate Impozite și taxe locale

-Sport Club Orășenesc Jibou

-Trezoreria Jibou

-Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ:

               STANA IOAN ROMULUS                         SECRETAR GENERAL

                                                                                           TEGLAȘ RODICA