HOTĂRÂREA NR.38

Din   29.03.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                        HOTĂRÂREA NR.38

Din   29.03.2022

privind aprobarea proiectului multianual si a regulamentului de înscriere si participare a elevilor Liceelor din orasul Jibou și alocarea de sume necesare  pentru desfasurarea activitatilor organizate in cadrul proiectului “ Viceprimar pentru o zi !”

          Consiliul Local al Oraşului Jibou,      

          Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr. 3403 din  14.03.2022 a domnului Primar ;

          -Raportul nr. 3404 din 14.03.2022 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune  alocarea de fonduri pentru persoanele cu dizabilități cu ocazia sărbătorilor de iarnă;

          – avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1,2 și  ale Consiliului local;

          Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  , cu modificările și  completările ulterioare ;

          În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art. 1 Se aprobă  desfasurarea activitatilor organizate in cadrul proiectului “ Viceprimar pentru o zi !”.

Art.2 Se aprobă Regulamentul de înscriere si partcipare a elevilor Liceelor din orasul Jibou pentru desfasurarea activitatilor organizate in cadrul proiectului “ Viceprimar pentru o zi !”, conform anexei parte integranta din prezenta.

Art.3 Se aprobă alocareasumei de 9000 lei pentru buna desfasurare a acestor activitati,  din care  600 lei pentru acordarea premiilor in numerar pentru echipele de proiect care se califica pe locurile I, II, III conform regulamentului, iar diferenta fiind utilizata pentru cheltuieli cu transportul, masa si cazarea elevilor calificati si a personalului  insotitor, asistenta tehnica, precum si cheltuieli de protocol utilizate in cadrul intalnirilor de lucrul cu elevii inscrisi;

Art.4 Se desemneaza domnul consilier Csatlos Sandor membru titular  în comisia de jurizare  și domnul consilier Sicora Cosmin membru supleant.

          Art.5 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

          Art.6 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

          -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

          -Dosar hotărâri

          -Publicitate /mass media

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ              POP CORNEL EUGEN                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA