HOTĂRÂREA nr. 62 din 27.06.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 62

Din 27.06.2017

privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea sedintelor Consiliului local din luna iulie  a

            Consiliul local al orasului Jibou

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local

            În temeiul art. 39(1 ) si 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

Hotărăşte:

            Art.1   Se alege preşedinte de şedinţă  domnul  consilier Sarkozi Paul    pentru conducerea şedinţelor Consiliului local din luna iulie a.c.

            Art.2   Prezenta se comunică cu:

            -Persoana prevazuta la art 1

            -Dl. Primar

            -Institutia Prefectului judetul Salaj

            -dosar hotărâri/dosar de sedinta

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează  SECRETAR

        Cotuț Ștefan                                                                      Opriș Maria