HOTĂRÂREA NR. 55 Din 20.04. 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA NR. 55

Din   20.04. 2021

Privind alocarea sumei de 40.000 lei pentru  efectuarea unei plati pentru punerea in executare a sentintei civile definitive nr 738/23.10.2020

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,    

         Având în vedere:

         – Referatul de aprobare nr. 5277/12.04 2021 a domnului Primar ;

         -raportul  de specialitate nr.5278/12.04.2021 prin care se propune  alocarea sumei de 40.000 lei pentru punerea in executare a  sentintei civile  definitive  nr  738/23.10.2020 pronuntata de Tribunalul Salaj  in dosarul nr 1065/84/2018 prin care Uat oras Jibou a fost obligata la plata sumei  mai sus mentionata .      

 – avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1,2 și 3 ale Consiliului local;

        Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  , cu modificările și  completările ulterioare ;

         În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art. 1         Se aprobă alocarea sumei de 40.000 lei pentru punerea in executare a  sentintei civile  definitive  nr 738/23.10.2020 pronuntata de Tribunalul Salaj  in dosarul nr 1065/84/2018 hotarare ramasa definitiva prin Decizia   civila  nr 264/2021 a Tribunalului Salaj prin care Uat oras Jibou a fost obligata la plata sumei  mai sus mentionata.

         Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

         Art.3          Prezenta se comunică cu:

         -Dl.Primar

         -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

         -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

         -Dosar hotărâri

         -Publicitate /mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ     PINTEA VICTOR                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA