HOTĂRÂREA  nr.62

Din  27.04.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.62

Din  27.04.2022

privind încheierea unui acord de parteneriat  

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr.  4880  înregistrat  la data de  14.04.2022 a Primarului orașului Jibou;  ;

 -Raportul nr.4881/14.04.2024 al Secretarului grneral si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

-Adresa Centrului de Cultura al judetului Sălaj nr 477/06.04.2022;

-HCL nr.21/22.02.2022 privind alocarea sumei de 6000 lei in vederea tiparirii lucrarii ”Arc peste timp „;

În temeiul articolului 129, art.139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                            

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă  încheierea unui acord de parteneriat   intre UAT orasul Jibou  si Centrul de Cultura al judetului Sălaj, in vederea tiparirii lucrarii ”Arc peste timp „ al autorilor Mihai-Iosif Daroczi si Iosif Daroczi, conform anexei parte integranta din prezenta.

 Art.2 Prezenta  se duce la îndeplinire de către domnul Primar .

 Art.3 Prezenta se comunică cu:

          –  Dl.Primar

          –  Inspectoratul de politie  Judetean Sălaj                                                  

          –  Instituţia Prefectului – judeţului  Sălaj

          –  Populația orașului, prin afișare

         –   Dosar hotărâri/dosar de ședință

      PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

           SICORA COSMIN                                       SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA