HOTĂRÂREA  nr.67

Din  28.03.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.67

Din  28.03.2023

privind aprobarea Protocolului de colaborare între UAT Oraș Jibou și

Compania de apă Someș S.A. în vederea  realizării branșamentelor de apă și canal

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr. 4043 27.03.2023 al Administratorului public prin care se propune aprobarea Protocolului de colaborare între Orașul Jibou și Compania de apă Someș S.A 

în vederea  realizării branșamentelor de apă și canal;

-Referatul de aprobare nr. 4043 27.03.2023 al primarului orașului Jibou;

-Avizul comisiilor de specialitate  ale Consiliului local Jibou;  

Văzând  prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul articolului 139, și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                            

HOTĂRĂȘTE :

Art.1  Se aprobă  încheierea unui Protocolul de colaborare între UAT Oraș Jibou și

Compania de apă Someș S.A. în vederea  realizării branșamentelor de apă și canal, conform Anexei parte integrantă din prezenta.

 Art.2 Prezenta  se duce la îndeplinire de către primarul orașului Jibou prin aparatul de specialitate.

 Art.3 Prezenta se comunică cu:

          –  Instituţia Prefectului  Judeţul  Sălaj

         –  Primarul Orașului Jibou

          –  Compania de apă Someș S.A                                                     

          –  Serviciul buget, finațe, contabilitate, impozite și taxe locale

         –   Dosar hotărâri/dosar de ședință

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ

             BIG  VALENTIN                          SECRETAR GENERAL DELEGAT                                                                               TEGLAȘ  RODICA