PROIECT DE HOTARARE Nr.1/ 5 ian. 2015

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORAS JIBOU

VICEPRIMAR

                                                PROIECT DE HOTARARE

                                                Nr.1/ 5 ian. 2015

Privind aprobarea  acoperirii deficitului bugetar la sectiunea de dezvoltare pe anul 2015 din excedentul bugetar

            Viceprimarul orasului Jibou,

            Având în vedere   referatul de specialitate nr. 87 din 05.01.2016 al biroului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea aprobarii acoperirii deficitului bugetar sectiunea dezvoltare 2015;

In conformitate cu prevederile cap.V, art.5 pct.13 lit.b din Anexa la Ordinul MFP nr.4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2015;     

            In temeiul art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

                                                Hotărăşte:

Se aprobă acoperirea deficitului bugetar pe anul 2015 la sectiunea de dezvoltare cu suma de 5.076.869,72 lei din excedentul bugetului local.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar-Indreies Ana Claudia şi d-na Opriş Dorina- şef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

                        VICEPRIMAR,

                Indreies Ana Claudia                                                Avizat legalitatea:

                                                                                                 Secretar oras,

                                                                                                   Opris Maria