HOTĂRÂREA  nr. 116 din   23.10.2018

HOTĂRÂREA  nr. 116

Din   23.10.2018

Privind  prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General

al orașului JIBOU  și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

până la data de 31.12.2023.

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 12.872 /18.10.2018 al Biroului Urbanism și amenajarea teritoriului  privind  prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al orașului JIBOU  și a Regulamentului Local de Urbanism aferent până la data de 31.12.2023;

– Notificarea  Consiliului Județean Sălaj  nr. 9853/05.07.2018 înregistrată la Primăria orașului Jibou cu nr. 8630 /06.07.2018;

– Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare;

– OUG nr.51/21.06.2018 pentru modificarea art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Conform  art.III din OUG nr. 51/2018, termenul prevăzut  la art.II din OUG

  1. 85/2012 se prorogă până la data de 31.12.2023;

Potrivit prevederilor art.36, alin.2, lit. c), art.36, alin. 5, lit. c),  art.115, alin.(1), lit.b) Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 (2 )  din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al orașului JIBOU și a Regulamentului Local de Urbanism aferent  până la data de 31.12.2023.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul Primar și   Biroul Urbanism, Administrarea domeniului public si privat.

Art.3 Prezenta se  comunică cu:

-Domnul Primar

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-Compartimentul management de proiecte, investiții și achiziții publice

-Serviciul contabilitate

-Biroul Urbanism

-Dosar hotărâri/Dosar de ședință

-Mass-media/Publicitate

             

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează 

  COMAN CRISTINA VERONICA                                 SECRETAR ORAȘ

                                                                                                     OPRIȘ MARIA