HOTĂRÂREA NR. 182 Din 15.12. 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

                                                 HOTĂRÂREA NR. 182

Din 15.12. 2020

        Privind  alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere:

            -Referatul de aprobare nr.14.127 /14.12.2020 a domnului Primar;

            -Raportul nr. 14128/14.12.2020  al Serviciului, buget, finanţe, contabilitate privind alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou;

            -Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local ;

            În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1   Se aprobă  alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local  pentru achiziționarea unor pachete festive cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou.

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

           Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate/mass media

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ:

      STANA IOAN ROMULUS                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA