HOTĂRÂREA nr.167 Din 26.11.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

                                                 HOTĂRÂREA  nr.167

Din  26.11.2019

privind rectificarea bugetului pe anul 2019 pentru proiectul ”Servicii comunitare pentru o viața de calitate-civic ”

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

–  raportul de specialitate nr.14602/25.11.2019  prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2019 pentru proiectul ”Servicii comunitare pentru o viața de calitate-civic ”,

-referatul de aprobare  nr.14601/25.11.2019 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

-Referatul nr.14561/25.11.2019 a responsabilului financiar  al proiectelor;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2019 pentru proiectul ”Servicii comunitare pentru o viața de calitate-civic ”  astfel:

                                                                                                                                                 mii lei

                                                                                                                                                                          VENITURI                                                                                                                                 4.92

  42.69.00 subv de la bugetul stat catre bug locale

                 necesare  sustinerii derularii proiectelor  finantate

                  din fonduri externe nerambursabile                                                                           0.66

  48.02.01  sume primite de la  UE/

                         sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                     4.26              

         CHELTUIELI                                                                                                                    4.92

            Pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viata 

de calitate- civic”:

  CAP   65.03.02 INVATAMANT Liceul Tehnologic Ocatvian Goga                                      4.92

58.01.01  Finantare nationala                                                                                                    0.66            

58.01.02  Finanmtare externa nerambursabila                                                                           4.26

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

     PETREAN DORU AURELIAN                                        SECRETAR GENERAL                                                                                                   OPRIȘ MARIA