HOTĂRÂREA nr.197

Din 21.11.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                                                   

HOTĂRÂREA nr.197

Din 21.11.2023

Privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pe anul 2024

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr. 15101/16.11.2023 al compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului 

-Referatul de aprobare  a d-lui Primar nr. 15100/16.11.2023;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;        

Văzând prevederile art. 28 alin (2  și 3)  din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  cu modificările și completările  ulterioare;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând  prevederile art. 129 (2) lit. a,alin. 3, lit. c  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  Planul de acțiuni de interes  local pe anul 2024 conform Anexei  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează  primarul orașului Jibou  prin aparatul de specialitate.

Art.3 Prezenta se comunică cu:         

            -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            -Primarul Orașului Jibou

            -Viceprimarul orașului Jibou

            -Compartimentul  Disciplina în construcții și Protecția Mediului 

            -Poliția locală

            -Serviciul de gospodărie comunală

-Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                  CADAR  ANAMARIA                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                   TEGLAȘ RODICA

Anexă la HCL nr.197/21.11.2023

PLAN DE ACTIUNI  DE INTERES LOCAL

-ANUL 2024-

întocmit în conformitate cu prevederile  HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, art. 28, alin.(2) și (3)

Nr. crt.ObiectivActiuni si masuri intreprinseTermen de realizareResurseResponsabili
1.Lucrari de intretinere a  curateniei pe raza administrativ teritorialaIntretinere curatenie alei parcuri, trotuare, parcari Golirea cosurilor stradale  PermanentBeneficiarii Legii 416/2001Politia locala Bolfa Anchidim
2.Lucrari de intretinere a  curateniei in piata agroalimentara, obor si capela      Lucrari de intretinere in piata agroalimentara si obor Igienizarea mobilierului si a tarabelor din piata agroalimentara Lucrari de intretinere la capela(interior și exterior)      Permanent      Beneficiarii Legii 416/2001      Politia locala Bolfa Anchidim
3.Lucrari de intretinere spatii verzi                     Sapat, nivelat, plantat, semanat, dezmusuroit trandafiri, taieri de intretinere arbori si arbusti  Martie-aprilieBeneficiarii Legii 416/2001  Politia locala Bolfa Anchidim
 Cosit (greblat,maturat) Plivit, Sapat, Udat,Greblat Taieri corectie trandafiriMai-OctombrieBeneficiarii Legii 416/2001  Politia locala  
 Musuroit trandafiri Defrisarea resturilor vegetale Taieri de intretinere arbori si arbusti  Septembrie-Noiembrie  Beneficiarii Legii 416/2001    Politia locala Bolfa Anchidim
4.Igienizarea spatiilor verziVaruit pomii si bordurile aferente spatiilor verzi  Martie-maiBeneficiarii Legii 416/2001  Politia locala Bolfa Anchidim
  5.Curatarea albiilor raului Somes si a vailor aferente.Indepartarea vegetatiei specifice crescute in albie Indepartarea gunoaielor depozitate in aceste zone  PermanentBeneficiarii Legii 416/2001  Politia locala Bolfa Anchidim
6.Intretinerea in sezonul rece a cailor de circulatieIndepartarea zapezii  alei parcuri si trotuare, inclusiv in Piata agroalimentara Imprastierea materialului antiderapant  Octombrie-decembrie  Beneficiarii Legii 416/2001  Politia locala Bolfa Anchidim

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                  CADAR  ANAMARIA                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                   TEGLAȘ RODICA