HOTARAREA NR.38 din 31 martie 2015

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

          HOTARAREA NR.38

                                                            Din 31 martie 2015

Privind aprobarea  bilantului contabil pe anul 2014 la SC Parc Industrial SRL  Jibou

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în 31 martie 2015,

            Având în vedere  expunerea de motive a d-lui primar, referatul de specialitate al  SC Parc Industrial SRL Jibou cu nr.69/18.03.2015  privind bilantul contabil pe anul 2014, precum şi avizul comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile:

– Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Legea nr.82/1991, legea contabilitatii, republicata

– Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

            In baza prevederilor art.36(2) lit.”a” (3) lit.c  din Legea nr. 215/2001, republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                     Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă  bilantul contabil pe anul 2014 la SC Parc Industrial SRL Jibou- acţionar unic Consiliul Local,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar, contabilul  şi administratorul   SC Parc Industrial SRL Jibou.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

  Boian Radu                                                                                      SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                                  Opriş Maria