HOTĂRÂREA nr. 139 Din 31. 10 2017

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 139

Din  31. 10  2017

Privind   darea în administrare  a prestării  serviciului de salubrizare  către serviciul cu personalitate juridica  SALUBRIZARE  JIBOU   aflat în subordinea Consiliului local

 Consiliul Local al oraşului Jibou,

 Având în vedere:

            -raportul  de specialitate  nr.  12.340  din 26.10 .2017 al Serviciului Gospodărie comunală;

            -expunerea de motive   a primarului orașului Jibou ;

            -avizele  favorabile  ale comisiiilor  de specialitate  nr 1,2,3 a Consiliului local;

            În conformitate cu prevederile  Legii nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 –legea serviciilor  comunitare de utilități publice;

            În conformitate cu prevederile  HCL nr. 103/29.08.2017 privind înființarea serviciului de salubrizare  cu personalitate juridică , HCL nr. 104 /29.08.2017  privind gestiunea directă   a serviciului ;

            În temeiul art. 36(2)lit d,    şi art. 45(2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă   darea în administrare  a prestării  serviciului de salubrizare  către serviciul cu personalitate juridică  SALUBRIZARE  JIBOU   aflat în subordinea Consiliului local.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a  hotărârii se încredințează dl.primar ,serviciul contabilitate și gospodărie comunală.

            Art.3 Prezenta se comunică cu:     

            -serviciul contabilitate

            -serviciul gospodărie comunală

            -dl.Primar

            -mijloace de publicitate

            -Instituţia Prefectului Județului Sălaj

            -Dosar hotărâri.

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                      Opriș Maria